Bóg Jeden w Trzech Osobach - 7

XIV Sobór Powszechny, Lyoński II (1274)
     Po raz pierwszy Kościół mocą najwyższego autorytetu określił prawdę o łącznym pochodzeniu Ducha Świętego. od Ojca i Synu. Zagadnienie to było sporne między Wschodem i Zachodem do sposobu jego wyrażania, ale wiara była ta sama, chociaż „niektórzy teologowie wschodni ciągle jeszcze uważają naukę o Filioque za najważniejszą przyczynę rozdziału i największy błąd Kościoła rzymskiego”. Definicja już była uchwalona, kiedy przybyli wysłannicy cesarza Bizancjum Michała VIII Paleologa, którzy w jego imieniu odczytali wyznanie wiary zawierające wyraz „Filioque” .

Konstytucja o pochodzeniu Ducha Świętego
     Wiernie i nabożnie wyznajemy, że Duch Święty wiecznie pochodzi od Ojca i Syna; nie jako od dwóch zasad, lecz jak od jednej zasady; nie dwoma natchnieniami, ale jednym. To zawsze do tej pory wyznawał, głosił i nauczał święty Kościół rzymski, matka i mistrzyni wszystkich wiernych. To wytrwale utrzymuje, przepowiada, wyznaje i naucza. To zawiera w sobie niezmienna i prawdziwa nauka prawowiernych Ojców i Doktorów, zarówno łacińskich, jak i greckich.
      Ponieważ jednak niektórzy popadli w różne błędy z powodu nieznajomości wyżej wyjaśnionej niewzruszonej prawdy, dlatego My, pragnąc zamknąć drogę tego rodzaju błędom, z aprobatą świętego Soboru potępiamy i ganimy tych, którzy by się odważyli zaprzeczać, że Duch Święty wiecznie pochodzi od Ojca i Syna, lub też nierozważnie twierdzili, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna jako od dwóch zasad, a nie jak od jednej zasady.

Wyznanie wiary Michała Paleologa
     Wierzymy w Świętą Trójcę, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jednego Boga Wszechmogącego; [wierzymy, że] w Trójcy całe Bóstwo jest współistotne, współsubstancjalne, współwiekuiste i współwszechmocne, o jednej woli, potędze i majestacie, i że jest Stwórcą wszystkich stworzeń. Od Niego, w Nim i przez Niego jest wszystko, co jest na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, cielesne i duchowe. Wierzymy, że każda z Osób w Trójcy jest jednym, prawdziwym, pełnym i doskonałym Bogiem.
     Wierzymy w Syna Bożego, Słowo Boże, wiekuiście zrodzonego z Ojca, współistotnego, współwszechmocnego i we wszystkim w Bóstwie równego Ojcu; zrodzonego w czasie wraz z duszą rozumną z Ducha Świętego i Maryi zawsze Dziewicy. Dwojakie posiada [On] narodzenie: wiekuiste narodzenie z Ojca i doczesne — z matki: Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, rzeczywisty i doskonały w każdej naturze. Nie jest synem przybranym lub nierealnym, lecz jednym i jedynym Synem Bożym, w dwóch naturach i z dwu natur, Boskiej mianowicie i ludzkiej, w pojedynczości jednej osoby. Niecierpiętliwy i nieśmiertelny z powodu Bóstwa, lecz jako człowiek umęczony za nas i za nasze zbawienie prawdziwą męką ciała; umarł i został pogrzebany. Zstąpił do otchłani i trzeciego dnia zmartwychwstał prawdziwym zmartwychwstaniem ciała. W czterdzieści dni po zmartwychwstaniu wstąpił — z duszą i ciałem, w którym zmartwychwstał — do nieba. Siedzi po prawicy Boga Ojca, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych i odda każdemu według uczynków jego, dobrych czy też złych.
     Wierzymy i w Ducha Świętego, pełnego, doskonałego i prawdziwego Boga, pochodzącego z Ojca i Syna, współrównego i współistotnego, współwszechmocnego i współwiekuistego we wszystkim z Ojcem i Synem. Wierzymy, że ta Święta Trójca to nie są trzej bogowie, lecz jeden Bóg wszechmocny, wiekuisty, niewidzialny i niezmienny.

Czytelnia: