Charyzmat paulistów w pigułce

     Towarzystwo Świętego Pawła to zgromadzenie zakonne skupiające kapłanów i braci paulistów, którzy żyjąc ślubami czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i wierności papieżowi, głoszą Ewangelię wszelkimi środkami jakie udostępnia ludzki postęp.
     Zgromadzenie zostało założone w 1914 r. we Włoszech przez bł. księdza Jakuba Alberionego. Należy do rodziny zakonnej o nazwie Rodzina Świętego Pawła, która aktualnie liczy ponad 17 tys. członków i jest obecna w 62 krajach świata. W jej skład wchodzi 5 zgromadzeń zakonnych i 5 instytutów świeckich, które skupiają w swych szeregach zakonników i siostry zakonne, mężczyzn i kobiety, małżonków i księży diecezjalnych.
     Bł. Jakub Alberione był głęboko przekonany, że Rodzina Świętego Pawła została wyproszona przez św. Pawła Apostoła, który zabiegał przed tronem Bożym, aby nadal mógł prowadzić dzieło ewangelizacji na ziemi. Dlatego pauliści przeżywają swoje powołanie jako wezwanie do bycia św. Pawłem żyjącym dzisiaj.
     Apostoł Narodów napisał: „Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię” (1 Kor 1, 17). Za przykładem swojego patrona i ojca pauliści skupiają się przede wszystkim na głoszeniu Dobrej Nowiny. Nie posiadając zaś własnych parafii, czynią to poprzez najbardziej sprawne i skuteczne środki, jakie wynalazł ludzki rozum. Paulista więc często łączy pasję głoszenia Chrystusa z zamiłowaniem do nauk biblijnych, dziennikarstwa, literatury, filmu, muzyki, fotografiki, informatyki, elektroniki, ekonomii itp. Wszystkie zdolności i umiejętności można bowiem uczynić narzędziem głoszenia Ewangelii i rozwijać je na drodze życia zakonnego jako kapłan lub brat.
     Używanie w apostolstwie najlepszych współczesnych środków pozwala na przekazanie orędzia Ewangelii w języku, z którym człowiek danego czasu jest najbardziej oswojony i uważa go za własny. Obecnie w Polsce pauliści pełnią właściwe sobie apostolstwo przez wydawnictwo Edycja Świętego Pawła, z siedzibą w Częstochowie, które przygotowuje publikacje książkowe, prezentowe, płytowe, filmowe, prasowe i tzw. minimedia (kalendarze, pocztówki, zakładki itp.). Ich zawartość jest rozpowszechnianiem wprost treści Pisma Świętego albo bezpośrednio z niego wypływa, lub też w różnorodny sposób je komentuje, dając możliwość mówienia o wszystkim po chrześcijańsku.
     Charyzmat paulistów, podobnie jak charyzmaty innych zgromadzeń zakonnych, jest darem Ducha Świętego dla Kościoła. W Towarzystwie Świętego Pawła każde dzieło apostolskie rodzi się z modlitwy, przede wszystkim z Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlitwa w intencji apostolstwa pełnionego za pomocą środków przekazu płynie również od całej Rodziny Świętego Pawła. To pomaga w doborze tematów i ich opracowaniu, aby zgodnie z wolą Bożą mogły skutecznie oddziaływać na odbiorców. Owoce pracy paulistów mają być kanałami łaski, którymi Pan Bóg pragnie się posłużyć według swojego uznania.
     Dowodem skuteczności takiego apostolstwa są świadectwa nadsyłane przez osoby, które dzięki tym, czasem niepozornym, środkom zbliżyły się do Boga. Bo tam, gdzie nie może dotrzeć kapłan czy katecheta, dociera żywe Słowo Boże także poprzez różne formy przekazu.
     Nie trudno zauważyć, że obecnie w środkach społecznego komunikowania Chrystus i Jego Kościół jest często obrażany, wyśmiewany, zwalczany... W milionach egzemplarzy powiela się zgorszenia i błędy. To wszystko mobilizuje apostoła, aby te same środki wykorzystać dla dobra oraz przez modlitwę, pracę i święte życie wynagradzać Bogu doznawane obrazy.
     Bł. Jakub Alberione pragnął, aby jego duchowi synowie i córki dążyli przede wszystkim do doskonalenia się w miłości, gdyż tylko święty apostoł może przynieść święte owoce swej posługi. Jest to droga poznawania i naśladowania Jezusa, który jest Prawdą, Drogą i Życiem. Paulista, wzorując się na św. Pawle Apostole, który napisał: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20), dąży do własnego uświęcenia poprzez kształtowanie swoich myśli, pragnień i uczuć na wzór myśli, pragnień i uczuć Jezusa Chrystusa, Boskiego Mistrza.
br. Adam Szczygieł SSP
ks. Bogusław Zeman SSP