Psalm 113 - Dobroć Boga wobec pokornych

Alleluja.
Wysławiajcie, o słudzy Jahwe,
Imię Jahwe wysławiajcie!
Niech będzie błogosławione Imię Jahwe
już teraz i przez wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca
niech będzie chwalone Imię Jahwe.
Wywyższony jest Jahwe nad wszystkie narody,
a Jego chwała przewyższa niebiosa.
Któż jest jak Jahwe, Bóg nasz,
którego tron jest wysoko?
Zniża się On jednak, by spoglądać
na niebiosa i na ziemię.
Podnosi z prochu nędznego
i ze śmietnika podnosi ubogiego,
by go posadzić razem z książętami,
z książętami jego ludu.
On to sprawia, że niepłodna mieszka w domu
jako matka radująca się dziećmi.

Modlitwy: