Psalm 28 - Prośba o obronę przed nieprzyjaciółmi i dziękczynienie

Do Ciebie, Jahwe, wołam, Opoko moja!
Nie pozostawaj dla mnie głuchy,
abym przez Twoje milczenie
nie stał się podobny do tych, którzy zstępują do grobu!
Usłysz głos mego błagania,
gdy wołam do Ciebie,
gdy wznoszę ręce
ku Twemu świętemu Przybytkowi!
Nie zabieraj mnie wespół z bezbożnymi
i tymi, co dopuszczają się nieprawości,
którzy o pokoju mówią z bliźnimi swymi,
a w sercach żywią złość.
Odpłać im według ich czynów
i według złości ich postępków;
oddaj im według dzieła ich rąk
i daj im odpłatę za to, czego się dopuścili!
Nie zważają bowiem na czyny Jahwe
ani na dzieło rąk Jego;
On ich powali i już nie podźwignie.
Błogosławiony Jahwe,
gdyż usłyszał głos mego błagania!
Jahwe jest moją mocą i moim puklerzem;
w Nim serce moje nadzieję położyło,
toteż doznałem pomocy.
Przeto serce moje jest pełne radości;
pieśnią moją Go wysławiam.
Jahwe jest mocą swego ludu
i zbawczą obroną swego pomazańca.
Ocal swój lud
i błogosław swemu dziedzictwu!
Bądź im pasterzem
i otaczaj ich opieką po wszystkie czasy!

Modlitwy: