Psalm 89 - Upadek domu Dawida mimo obietnic Bożych

Na wieki opiewać będę łaskawość Jahwe,
po wszystkie czasy głosić będę ustami moimi wierność Twoją.
Rzekłeś bowiem: „Na wieki ustanowiona jest łaskawość moja,
a wierność moja utwierdzona jest w niebiosach.
Zawarłem przymierze z wybranym moim,
przysiągłem Dawidowi, słudze memu:
Na wieki utwierdzę potomstwo twoje
i zbuduję twój tron po wszystkie pokolenia”.

Niebiosa sławią cuda Twoje, Jahwe,
a zgromadzenie świętych — wierność Twoją.
Któż bowiem na wysokościach mógłby się równać z Jahwe,
kto jest podobny Jahwe spośród synów Bożych?
Groźny jest Bóg w radzie świętych,
wielki i straszliwszy niż wszyscy, którzy Go otaczają.
Któż podobny Tobie, Jahwe, Boże Zastępów?
Potężny jesteś, Jahwe, a wierność Twoja Cię otacza.
Ty nad wzburzonym panujesz morzem;
gdy fale jego się piętrzą, Ty je uśmierzasz.
To Ty skruszyłeś Rahaba przebitego razami,
mocnym ramieniem rozproszyłeś swoich nieprzyjaciół.
Twoimi są niebiosa, Twoją też jest ziemia;
Tyś ugruntował okrąg ziemi i to, co go wypełnia.
Tyś stworzył północ i południe,
Tabor i Chermon radośnie sławią Imię Twoje.
Ramię Twoje jest pełne mocy,
dłoń Twoja silna, prawica wysoko wzniesiona.
Sprawiedliwość i prawo są podstawą Twego tronu,
łaskawość i wierność kroczą przed Tobą.
Szczęśliwy lud, który zna okrzyki radości,
który chodzi w światłości Twego oblicza, Jahwe!
Cieszą się zawsze Twoim Imieniem,
a Twoja sprawiedliwość ich wywyższa.
Ty bowiem jesteś blaskiem ich potęgi
i z Twojej łaskawości rośnie nasza siła.
Do Jahwe bowiem należy puklerz nasz,
a król nasz do Świętego Izraela.
Oznajmiłeś ongiś w widzeniu swoim wiernym i rzekłeś im:
„Włożyłem koronę bohaterowi,
wywyższyłem wybranego spośród ludu.
Znalazłem Dawida, sługę mego,
moim świętym olejem namaściłem go.
Wspierać go będzie ręka moja,
a ramię moje go umocni.
Nie zwiedzie go wróg
ani nie zmoże człowiek przewrotny.
Zetrę przed nim jego przeciwników,
porażę tych, którzy go nienawidzą.
Wierność i łaska moja będzie z nim,
a dzięki Imieniu memu wzrośnie jego potęga.
Położę rękę jego na morzu
a jego prawicę na rzekach.
Będzie wołał do mnie: »Tyś Ojcem moim,
Bogiem moim i opoką zbawienia mego«.
Ja zaś ustanowię go pierworodnym,
najwyższym spośród królów ziemskich.
Na wieki zachowam dla niego łaskę moją,
a przymierze moje z nim trwać będzie niewzruszone.
Ród jego utwierdzę po wieczne czasy,
a tron jego — jak długo istnieć będą niebiosa.
Jeśli synowie jego porzucą moje Prawo
i nie będą postępowali według moich postanowień,
jeśli pogwałcą moje ustawy
i nie będą strzegli moich przykazań —
rózgą ukarzę ich przestępstwa,
ich przewinienie razami,
lecz nie pozbawię go łaski mojej
i nie sprzeniewierzę się mojej wierności.
Nie złamię mojego przymierza
i nie zmienię tego, co usta moje wyrzekły.
Przysiągłem raz [na zawsze] na moją świętość
i nie zawiodę Dawida:
Ród jego będzie istniał wiecznie,
a tron jego jak słońce przede mną,
jak trwający po wieczne czasy księżyc,
wierny świadek na niebie”. 

A jednak odrzuciłeś go i wzgardziłeś nim,
uniosłeś się gniewem przeciw Twemu pomazańcowi.
Zerwałeś przymierze ze sługą Twoim,
strąciłeś w proch jego koronę.
Zburzyłeś wszystkie jego mury,
warownie jego zamieniłeś w ruiny.
Łupili go wszyscy przechodnie,
stał się pośmiewiskiem swych sąsiadów.
Wywyższyłeś prawicę jego przeciwników,
napełniłeś radością wszystkich jego wrogów.
I stępiłeś ostrze jego miecza,
i nie wspomogłeś go w boju.
położyłeś kres jego świetności
i obaliłeś tron jego na ziemię.
Ukróciłeś dni jego młodości
i okryłeś go hańbą.

Dopókiż to, Jahwe? Czyż będziesz się ukrywał na wieki,
a gniew Twój będzie płonął jak ogień?
Wspomnij, jak nietrwałe jest moje życie,
do jakiej nicości stworzyłeś wszystkich synów człowieczych!
Któryż to z ludzi żyć będzie nie oglądając śmierci?
Kto uratuje życie swoje przed mocą Szeolu?

Gdzież są, o Panie, Twoje dawne łaski,
któreś poprzysiągł Dawidowi na Twoją wierność?
Wspomnij, Panie, na zniewagę Twoich sług,
na to, że noszę w piersi wzgardę narodów,
którą wrogowie Twoi, Jahwe, bezczeszczą
i znieważają poczynania Twego pomazańca.
Błogosławiony Jahwe na wieki!
Amen. Amen.

Modlitwy: