Psalm 94 - Jahwe - Bóg sprawiedliwości

Boże pomsty, Jahwe,
Boże pomsty, objaw się!
Powstań, Sędzio świata,
oddaj pysznym słuszną zapłatę!
Dokądże bezbożni, o Jahwe,
dokąd bezbożni będą się wynosili?
Jak długo będą wygłaszać słowa zuchwałe i harde
i chełpić się będą wszyscy nieprawość czyniący?
Uciskają lud Twój, Jahwe,
i gnębią Twoje dziedzictwo.
Zabijają wdowę i przybysza
i mordują sieroty.
Mówią przy tym: „Jahwe tego nie widzi,
nie dostrzega tego Bóg Jakuba”.
Rozważcie to, wy, głupcy pośród ludu!
Wy, nierozumni, kiedyż przejrzycie?
Ten, który ucho zaszczepił, miałżeby nie słyszeć?
I miałżeby nie widzieć Ten, który ukształtował oko?
Czyżby Ten, który upomina narody, mógł nie karcić?
Ten, który poucza człowieka, miałby nic nie wiedzieć?
Jahwe zna zamysły człowieka
[i wie], że są marnością.
Szczęśliwy człowiek, którego Ty, o Jahwe, kształtujesz
i pouczasz przez swe Prawo,
by go uchronić od dni niedoli,
dopóki nie wykopią dołu dla bezbożnego.
Jahwe nie odrzuci bowiem swego ludu
i nie opuści swego dziedzictwa.
Bo sąd powróci znowu do sprawiedliwości
i pójdą za nią wszyscy, którzy mają serca prawe.
Kto stanie w mej obronie przeciwko ludziom niegodziwym?
Kto ujmie się za mną przeciwko złoczyńcom?
Gdyby mi Jahwe nie przybył z pomocą,
dusza moja przebywałaby już w krainie milczenia.
Ilekroć pomyślałem: „Chwieje się moja noga”,
wsparła mnie, Jahwe, Twoja łaska.
Gdy w sercu moim wzbierały troski,
pociecha Twoja koiła duszę moją.
Czyż może być Twym sprzymierzeńcem siedziba nieprawości,
która wyrządza krzywdę pod pozorem prawa?
Nastają wspólnie na życie sprawiedliwego
i potępiają krew niewinną.
Ale Jahwe jest moją twierdzą,
Bóg mój jest skałą, gdzie znajdę schronienie.
On niegodziwość ich przeciwko nim obróci,
wytraci ich własną ich złością,
wytraci ich Jahwe, Bóg nasz.

Modlitwy: