Miłosierdzie jest tajemnicą - rekolekcje wielkopostne 2016 - odcinek 3

W [Chrystusie] mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. [Bóg] szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął.

Tym fragmentem Listu do Efezjan (1,7–9) ojciec Włodzimierz Zatorski otwiera dzisiejszą refleksję o Bożym miłosierdziu. Wskazuje, że jest ono tajemnicą, która objawia się w Chrystusie. Wolą Boga jest przywrócenie jedności między Nim a stworzeniem. „Uczestniczymy w tym Bożym zamyśle” – mówi ojciec Zatorski – „a Bóg nas do tego wychowuje”. Człowiek nieprzerwanie doświadcza Bożej łaski, która prowadzi go do Ojca. Tyniecki mnich mówi między innymi o tym, jak realizuje się ów Boży plan na przykładzie biblijnej historii Izraela. Dzieje narodu wybranego zaznaczają się kolejnymi aktami zawarcia przymierza, które podobne jest do relacji między małżonkami. Tekst natchniony odstępstwo od Boga Izraela nazywa „bałwochwalstwem”, które podlega karze – bo biblijna wizja miłosierdzia nie wyklucza też kary…

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: