Dzieło stworzenie - człowiek

      Już w wypowiedziach o stworzeniu ogólnie ujętym występuje zagadnienie człowieka. Dokumenty Kościoła zawierają jednak także wypowiedzi dotyczące specjalnie antropologii chrześcijańskiej, aczkolwiek nie rozwiązują wszystkich zagadnień.
      Podkreślają one przede wszystkim, że natura człowieka składa się z pierwiastka duchowego i materialnego. Kościół odrzuca tak koncepcje wyłącznie spirytualistyczne, jak i materialistyczne.
      Dusza nie jest uwięziona w ciele ani ciało podległe śmierci nie powoduje zniszczenia duszy. Nauka chrześcijańska nie przyjmuje zasady walki między dwoma pierwiastkami, z których składa się człowiek (manicheizm), ale głosi, że są one istotnie zjednoczone w jednej naturze i zjednoczone trwać będą w wieczności.
      Drugie twierdzenie dotyczy wolności człowieka. Kościół odrzuca wszystkie formy fatalizmu: każda dusza ludzka obdarzona jest wolną wolą i każdy człowiek powołany jest do udziału w chwale Bożej.
      Naukę Kościoła o człowieku można zrozumieć jedynie w świetle objawionego zbawczego planu Bożego odnoszącego się do świata.
Czytelnia: