Psalm 121 - Bóg stróżem swego ludu

Oczy moje wznoszę ku górom...
Skądże przyjdzie mi pomoc?
Moja pomoc nadejdzie od Jahwe,
który stworzył niebo i ziemię.
On nie dopuści, by zachwiała się twoja noga,
nie zaśnie Ten, który cię strzeże.
Oto nie śpi ani nie drzemie
Ten, który strzeże Izraela.
Jahwe twym stróżem, Jahwe twym cieniem
po twojej prawej ręce.
Nie porazi cię słońce za dnia
ani księżyc w nocy.
Od wszelkiego zła strzeże cię Jahwe,
On strzeże duszy twojej.
Twego wyjścia i powrotu Jahwe strzeże
już teraz i na wieki.

Modlitwy: