Święci Papieże na nowe czasy

W liście z 11 czerwca 1846 r. św. Wincenty Pallotti zawarł wskazówki dla kardynałów biorących udział w konklawe po śmierci Grzegorza XVI. Święty zauważył: „Bóg bezpośrednio chce niektórych papieży, innym pozwala nimi być, a jeszcze innych tylko toleruje”. Dodał również: „Może się zdarzyć, że kardynałowie wybiorą papieża według woli Bożej, a może zdarzyć się i tak, że będzie to tylko papież według Bożego przyzwolenia”.
     Jesteśmy szczęśliwi, że współczesnym Kościołem rządzą papieże gorliwi, odważni, mądrzy i święci. Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII jest okazją, by podziękować Bogu za to, że prowadzi swój Kościół drogami świętości, dając mu wspaniałych świadków wiary.

Wyniesieni na ołtarze
     Chociaż wszystkim papieżom przysługuje tytuł „Ojciec Święty”, to jednak odnosi się on do urzędu, a nie do ich osobistej świętości. Nie każdy papież został ogłoszony świętym, a bywało w przeszłości, że niektórzy z nich niechlubnie zapisali się w dziejach Kościoła. Co trzeci został wyniesiony na ołtarze. Dziewięćdziesięciu z nich to święci i błogosławieni. Najwięcej świętych papieży, męczenników, ­żyło w I tysiącleciu chrześcijaństwa. Nieprzerwanie rządzili Kościołem święci papieże od św. Piotra do św. Feliksa IV (526-530). Wyjątkiem był tylko Liberiusz i Anastazy II. Po tych papieżach wyniesiono do chwały nieba św. Agapita (535-536) i św. Sylweriusza (536-537). Do końca I tysiąclecia chrześcijaństwa jeszcze 20 innych papieży uznano za świętych. Wśród nich byli tacy wielcy biskupi Rzymu, jak: Grzegorz Wielki, Marcin I, Mikołaj I i Hadrian III (884-885). Większość z nich wyniesiono na ołtarze dzięki powszechnemu przekonaniu o ich świętości i spontanicznemu kultowi. W II tysiącleciu Kościół ustanowił surowe zasady ogłaszania świętych, a od XVII w. istnieje skomplikowana procedura beatyfikacji i kanonizacji. Z papieży żyjących w II tysiącleciu do chwały nieba ­zostali ­wyniesieni Leon IX, Grzegorz VII i Celestyn V. Świętymi zostali ogłoszeni także Pius V i Pius X, a błogosławionymi Wiktor III, Benedykt XI, Urban V oraz Innocenty XI. W XX w. odbyła się kanonizacja Piusa X oraz beatyfikacja Piusa IX i Jana XXIII. Pierwszym błogosławionym papieżem w XXI w. został Jan Paweł II.

Źródła światła w świecie
     Bóg zawsze czuwa nad swoim Kościołem. Posyła mu pasterzy, którzy „utwierdzają swoich braci w wierze” (por. Łk 22, 32) nie tylko słowami zachęty, lecz także przykładem miłości i wierności. Poprzez nich Chrystus ukazuje wagę ewangelicznych wartości i cnót. Jan XXIII pozyskiwał ludzi dla Chrystusa dobrocią i łagodnością, a Jan Paweł II uczył o wartości cierpienia zjednoczonego z krzyżem Chrystusa i wytrwaniu w powołaniu. Ci święci Papieże są świadkami miłości do Eucharystii i Matki Najświętszej, apostołami różańca i dzieł miłosierdzia. Obydwaj heroicznie bronili świętości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Ufamy, że Bóg nigdy nie opuści swego ludu, że da mu światło i siłę poprzez świętych pasterzy. O to zawsze się módlmy.

ks. Zbigniew Sobolewski