„Różaniec” - czerwiec 2010

     Najnowszy numer „Różańca” napisało… samo życie. Pierwszym wydarzeniem, nad którym z zadumą się pochylamy, jest zakończenie Roku Kapłańskiego. W związku z tym szczególnym czasem oddajemy głos kapłanom − by przybliżyli nam swą posługę. „Nie objawił mi się w żadnej postaci, nie posłał do mnie żadnego anioła i nie przemówił do mnie ludzkim głosem, a mimo to – ku memu zaskoczeniu – stało się dla mnie oczywiste, że Bóg proponuje mi kapłań-stwo” – czytamy w świadectwie ks. Marka Dziewieckiego, znanego i cenionego rekolekcjonisty. Ciekawe refleksje o kapłaństwie zawiera tekst ks. Krzysztofa Pawliny, rektora Wyższego Metro-politalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Dowiadujemy się z niego m.in., że kapłan jest jak Hostia – łamana podczas Eucharystii i rozdawana wiernym, a „rozdane życie – to udane życie. Ofiarowane życie – to szczęśliwe życie”. Taka postawa może być również udziałem osób świeckich.
     W czerwcowym numerze „Różańca” nie mogło zabraknąć nawiązania do postaci świętego proboszcza z Ars, Jana Marii Vianneya, patrona Roku Kapłańskiego. „Głos powołania usłyszał bardzo wcześnie, kiedy zrozumiał, że aby stać się księdzem, trzeba być również gotowym oddać życie za swą posługę” – czytamy we fragmencie jego ciekawej biografii.
     W czerwcu ma miejsce niezwykle doniosłe wydarzenie – także związane z kapłaństwem. Oto doczekaliśmy się – tak bardzo upragnionej – beatyfikacji naszego ukochanego kapłana mę-czennika − sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Nikt go tak dobrze nie znał jak jego Mama i dlatego w najnowszym „Różańcu” musiała znaleźć się rozmowa z Marianną Popiełuszko. Do-wiadujemy się z niej wielu ciekawych rzeczy o ks. Jerzym, na przykład tego, że Mama ofiarowa-ła go Panu Bogu na służbę zaraz po urodzeniu. Dar ten widocznie Bogu się spodobał, skoro przez całe życie prowadził On ks. Jerzego do świętości. Jak wynika z wypowiedzi świadków jego życia – ks. Feliksa Folejewskiego SAC oraz ks. prof. Jana Sochonia – ta świętość udzielała się także kapłanom i wiernym. Dla tysięcy ludzi życie ks. Popiełuszki, a zwłaszcza jego ostatnia, męczeń-ska droga, były niezapomnianymi rekolekcjami.
     Szczególnym czasem, ważnym dla naszej Ojczyzny – o czym piszemy w „Różańcu” − była kwietniowa tragedia: katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem, w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z Małżonką oraz 94 osobami towarzyszącymi. Artykułami: „Polska – cierpienie i nadzieja” ks. Wojciecha Przybylskiego oraz „Umacniajmy ducha Narodu” prof. Romualda Sze-remietiewa przypominamy te wydarzenia, by – w kontekście czerwcowych wyborów prezydenc-kich – szczególnie mieć na uwadze autentyczne dobro Narodu.
     Ponadto w „Różańcu” – jak zwykle – konferencja formacyjna, rozważanie na pierwszą sobotę miesiąca, rozważania różańcowe, komentarze do Ewangelii na każdy dzień miesiąca oraz Konspekt spotkania kółka różańcowego z wymianą tajemnic różańcowych.
     Zapraszamy serdecznie do lektury. „Różaniec” można nabyć w sklepach EMPiK oraz księ-garniach katolickich. Prenumeratę można zamówić w Wydawnictwie Sióstr Loretanek: Warsza-wa, ul. Żeligowskiego 16/20; tel. (22) 673-58-39; e-mail: prenumerata@loretanki.pl; loretanki.pl.
Czytelnia: