Litania do świętego Ojca Dominika

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami
Święty Patriarcho Dominiku, módl się za nami
Imieniem Pańskim uprzywilejowany, módl się za nami
Przez Matkę Bożą synem nazwany, módl się za nami
Światło Kościoła Bożego, módl się za nami
Oświecenie świata całego, módl się za nami
Pochodnio wiary gorejąca, módl się za nami
Gwiazdo od wieków jaśniejąca, módl się za nami
Heroldzie słowa Bożego, módl się za nami
Różo cierpliwości, módl się za nami
Zbawienia ludzkiego pragnący, módl się za nami
Męczeństwa pożądający, módl się za nami
Mężu ewangeliczny, módl się za nami
Przykładzie głębokiej pokory, módl się za nami
Miłośniku posłuszeństwa, módl się za nami
Naśladowco Chrystusowego ubóstwa, módl się za nami
Filarze zakonności, módl się za nami
W cnoty wszelkie bogaty, módl się za nami
Żarliwy kaznodziejo, módl się za nami
Zwiastunie świętej ewangelii, módl się za nami
Chorób ciała i duszy lekarzu doskonały, módl się za nami
Opiekunie ubogich i strapionych, módl się za nami
Niezmordowany chwalco Maryi, módl się za nami
Krzewicielu Różańca Świętego, módl się za nami
Z niewinności życia Aniele, módl się za nami
Zakonów trzech mądry Założycielu, módl się za nami
W nawracaniu dusz gorliwy Apostole, módl się za nami
W głoszeniu nauki Jezusowej wierny Ewangelisto, módl się za nami
W umartwieniu ciała przedziwny męczenniku, módl się za nami
Wielością cnót chwalebny Wyznawco, módl się za nami
Światłem nauki prawdziwy Doktorze, módl się za nami
Czystością duszy i ciała niewinna Dziewico, módl się za nami
Zasługami potężny przed Bogiem nasz Ojcze, Nauczycielu i Wodzu, módl się za nami
Abyśmy wiernie Ciebie naśladowali, módl się za nami
Abyśmy zbawieniu ludzkiemu służyli, módl się za nami
Abyśmy cnotami przed światem jaśnieli, módl się za nami
Abyśmy Kościołowi świętemu użyteczni byli, módl się za nami
Abyśmy w niewinności żyli, módl się za nami
Abyśmy za Twoją przyczyną od wszelkich błędów i nieprawości wolni byli, módl się za nami
Abyśmy od nagłej i niespodziewanej śmierci byli zachowani, módl się za nami
Abyśmy łaski ostatecznej dostąpili, módl się za nami
Abyśmy w godzinie śmierci do chwały wiekuistej przyjętej zostali, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Ojcze Dominiku!
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!

Modlitwy: