Psalm 40 - Modlitwa dziękczynna i błagalna

Całą moją nadzieję położyłem w Jahwe,
i nakłonił się ku mnie, i wysłuchał moje wołanie.
Wy dźwignął mnie z przepastnego dołu,
z grząskiego bagna;
postawił nogi moje na skale
i umocnił moje kroki.
W usta moje włożył nową pieśń,
hymn ku czci naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga,
i zaufają Jahwe.
Błogosławiony człowiek,
który nadzieję swoją złożył w Jahwe,
a nie przyłącza się do ludzi zuchwałych
ani do tych, którzy drogą kłamstwa podążają.
Nieprzeliczone są Twoje cuda,
któreś uczynił, Jahwe, Boże mój,
a w zamierzeniach Twoich względem nas
nie ma równego Tobie.
Chciałbym je głosić i o nich opowiadać,
ale zbyt wiele ich, by móc je wyliczyć.
W ofiarach i darach nie masz upodobania,
nie żądasz całopalenia ani ofiary za grzech,
lecz otworzyłeś uszy moje.
Rzekłem więc: „Oto przychodzę;
w zwoju Księgi zawarte są dla mnie wskazania.
Pełnić Twą wolę, Boże mój, to moje pragnienie,
a prawo Twoje noszę głęboko w sercu”.
Sławiłem sprawiedliwość [Twoją] przed wielkim zgromadzeniem
i nie powściągałem przed tym ust moich.
Ty wiesz o tym, o Jahwe!
Nie kryłem w głębi mego serca Twojej sprawiedliwości,
głosiłem o Twojej wierności i pomocy;
nie taiłem Twej łaskawości i prawdy
przed wielkim zgromadzeniem.
Jahwe, nie pozbawiaj mnie swego miłosierdzia,
niech strzegą mnie zawsze Twoja łaska i wierność!
Opadło mnie bowiem zewsząd tyle nieszczęść,
że nie sposób ich zliczyć;
dosięgły mnie nieprawości moje,
których nawet przejrzeć nie zdołam;
liczniejsze są niż włosy na mej głowie,
i odstąpiła ode mnie otucha.
Zechciej mnie wybawić, Jahwe,
Jahwe, pośpiesz mi na ratunek!
Niech się zawstydzą i będą zawiedzeni
wszyscy, którzy nastają na moje życie;
niech odstąpią hańbą okryci,
ci, którzy radują się z mego nieszczęścia.
Niech będą porażeni wstydem
ci, którzy mówią do mnie: „Ha, ha!”
Niech się weselą i niech się radują w Tobie
wszyscy, którzy Cię szukają!
Niech ci, co wyczekują Twej zbawczej pomocy,
wyznają bezustannie: „Wielki jest Jahwe!”
Ja zaś nędzny jestem i ubogi,
ale Pan ma pieczę nade mną.
Tyś moją ostoją i moim wybawieniem:
Boże mój, nie zwlekaj!
Modlitwy: