27. DZIEŃ

NIEBIESKI MÓJ OJCZE,
zanim zacznę spełniać obowiązki dnia,
zwracam swe myśli ku Tobie,
gdyż potrzebne mi siły jedynie od Ciebie otrzymać mogę.
Od Ciebie też przyjdzie łaska,
która mi pomoże, bym nie byt gderliwy,
niecierpliwy lub zgoła niesprawiedliwy.
Ty, Panie, znasz moje życie.
Wprawdzie jest ono podobne do życia tysięcy ludzi,
a jednak jest ono jedyne, niepowtarzalne i tylko mnie przydzielone.
Skoro zaś od Ciebie ono pochodzi, muszę się zatroszczyć,
by tryskała zeń wiara w zwycięstwo dobra nad złem.
Bądź wola Twoja!
Ponieważ codziennie spełniam te same czynności spraw,
bym nie popadł w oziębłość i obojętność na ludzką biedę.
Błogosław moim rękom, by były usłużne.
Błogosław memu sercu, by było wierne Twoim natchnieniom, Ciebie i bliźnich miłując. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI ZWIASTOWAŁ PANNIE MARYI
i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą...
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie
według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą...
A słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą...
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze.
którzy za zwiastowaniem anielskim
Wcielenie Chrystusa, Syna Twego,
poznali, a przez mękę Jego i krzyż
do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni.
Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

BOGU SAMEMU CZEŚĆ I CHWAŁA
"Bądź błogosławiony Panie, Boże ojca naszego Izraela,
po wszystkie wieki
Twoja jest wielkość, moc, sława,
majestat i chwała...
Bo wszystko co jest na niebie i na ziemi,
jest Twoje Panie.
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzi,
a Ty panujesz nad wszystkim.
W Twojej ręce spoczywa moc i siła.
Ty swoją ręką wywyższasz i utwierdzasz wszystko.
Teraz więc Boże, dzięki Ci składamy
i wysławiamy chwalebne Imię Twoje..."
(por. l Krn 29, 10-13)

Słowo Boże:
"To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak ja was umiłowałem." (J 15, 12)

Modlitwy: