Biblijna Litania do Maryi

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Nowa Ewo, której Syn zdeptał głowę pradawnego węża, módl się za nami.
Córko Abrahama, Dziewico, Córo Syjonu,
Dziewico mająca porodzić, którą Eliasz proroczo kontemplował w obłoku,
Dziewico z Nazaretu,
Oblubienico Józefa sprawiedliwego,
Pozdrowiona przez Anioła Matko Pana,
Pokorna służebnico Pańska,
Dziewico, w której łonie Słowo stało się ciałem,
Dziewico, Matko Emmanuela,
Matko w mocy Ducha Świętego,
Matko Syna Najwyższego,
Matko Syna Dawidowego,
Matko Króla Izraela,
Matko Mesjasza,
Matko Zbawiciela,
Matko, którą pasterze znaleźli w Betlejem razem z Józefem i Dzieciątkiem,
Matko, która rozważałaś wszystko w swoim sercu,
Matko, która poznałaś, co to wygnanie,
Matko, która ofiarowałaś Jezusa w świątyni,
Matko, której serce przeniknął miecz,
Matko, która zaprowadziłaś Jezusa do Jerozolimy na Święto Paschy,
Matko, której Jezus był poddany w Nazarecie,
Matko modląca się w Kanie,
Matko, która zapraszasz do czynienia tego, co Jezus mówi,
Matko stojąca pod krzyżem Syna,
Matko umiłowanego ucznia Pańskiego,
Błogosławiona między niewiastami,
Chwało Jeruzalem,
Pociecho Izraela,
Chlubo naszego narodu,
Błogosławiona, która uwierzyłaś w słowa Pana,
Błogosławiona przez wszystkie pokolenia,
Tobie Wszechmocny uczynił wielkie rzeczy,
Trwająca na modlitwie razem z Apostołami,
Niewiasto obleczona w słońce,
Niewiasto, na której głowie spoczywa wieniec z gwiazd dwunastu,
Obrazie Nowego Jeruzalem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, miłośniku życia, Ty przez miłość i wier­ność objawiasz się w historii człowieka, aby przemieniać jego ograniczenia i grzechy. Dzięki Ci składamy za Twoją uprzedzającą miłość, którą dałeś nam poznać w Abrahamie, naszym ojcu w wierze, w sprawiedliwych niewiastach i prorokach, oraz -gdy nadeszła pełnia czasów - w Jezusie, Twoim Synu, narodzonym z pokornej Dziewicy. Przez Jego pośrednictwo błagamy Cię, daj nam Twojego Ducha Pocieszyciela, abyśmy otwarci na wydarzenia naszej historii, umieli dostrzegać i umacniać każdy słuszny przejaw wolności, nadziei i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwy: