29. DZIEŃ

POZOSTAŃ Z NAMI, PANIE,
bo ma się już ku wieczorowi.
Tyś Światłość niegasnąca,
u Ciebie jest schronienie.
Pozwól znużone zamknąć oczy i udziel nam snu spokojnego,
byśmy z odnowionymi sitami jutro do Twojej służby powstali.
Chwata niech będzie Ojcu i Synowi,
chwała też Duchowi Świętemu,
jak była od początku, i teraz i po wszystkie wieki.

O BOŻE, KTÓRY O WSZYSTKO SIĘ TROSZCZYSZ,
wołam do Ciebie, Panie:
w Duchu Świętym odnawiaj Twój Kościół,
czuwaj nad biskupami,
kapłanami i stanem zakonnym,
prowadź rządzących, a wszystkim narodom
daj zgodę i pokój.
Błogosław nasze rodziny, zjednocz je miłością.
Pomóż ubogim, pociesz strapionych,
broń prześladowanych.
Błądzących wprowadź na właściwą drogę,
a zmarłym daj radość wiecznego życia. Amen.

PSALM 145
Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,
i błogosławić Imię Twe na zawsze i na wieki.
Wielki jest Jahwe i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny.
Jahwe jest sprawiedliwy na wszystkich swoich drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Jahwe jest blisko wszystkich,
którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.
Spełnia wolę tych,
którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
Niech usta moje głoszą chwałę Jahwe,
by wszelkie ciało wielbiło Jego Święte imię, na zawsze i na wieki.

BÓG MOIM OJCEM,
On czuwa nade mną,
On przy życiu mnie podtrzymuje.
Ja nawet nie wiem, czego mi naprawdę trzeba?
Na Jego wolę się zdaję i to mi wystarcza.
To jedno wiem tylko,
że prosić mi Go trzeba,
bym miał siły trwać w dobrym i Jemu był wierny.
Ze wszystkim na Niego się zdaję i jestem spokojny
. On o mnie się troszczy, bo ja Jego dzieckiem, a On moim Ojcem.