6. DZIEŃ

PANIE, Z SERCA CI DZIĘKUJĘ
za rozpoczęty dzień, który mam przeżywać.
Przyjmuję go jako podarek od Ciebie.
Przyjmuję wszystko, co on mi przyniesie:
co dobre i przykre, pomyślność i przeciwności.
Pomóż mi spełnić obowiązki, na Twoją chwałę.
Niech będę czysty i prawdomówny, szczery w postępowaniu.
Dla ludzi, których dzisiaj spotykam,
niech będę uprzejmy i cierpliwy.
Nie dozwól, bym byt zgorszeniem dla kogokolwiek.
Niech wzrastam w wierności i kochaniu Ciebie. Amen.

CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY, TOBIE PANU WIECZNA CHWAŁA
Ciebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.
Tobie wszyscy aniołowie, Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby i Serafinowie - ślą wieczystej pieśni głosy.
Święty, Święty, nad świętymi, Bóg zastępów, Pan łaskawy,
pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy.
Apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pospiesza Męczenników orszak biały.
Ciebie, poprzez okrąg ziemi, z głębi serca, ile zdoła,
głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła.
Niezmierzonej Ojca chwały, Syna, Słowo wiekuiste,
z Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały, Tyś o Chryste!
Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem,
przyoblókłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem.
Tyś poruszał śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie,
i rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie.
Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn jedyny,
lecz gdy zabrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
Prosim, słudzy, łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech co plami,
gdyś odkupił nas od zbrodni drogiej swojej Krwi strugami.
Ze świętymi, w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje.
Zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje.
Rządź je, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy.
My w dzień każdy, Władco świata, Imię Twoje wysławiamy.
Po wiek wieków nieustannie, pieśń co sławi Twoje czyny.
O, w dniu owym racz nas Panie, od wszelakiej ustrzec winy!
Zjaw swą litość w życiu całym - tym co żebrzą Twej opieki.
W Tobie Panie, zaufałem - nie zawstydzę się na wieki!

Słowo Boże:
"Wszystko na większą chwałę Boga."

Modlitwy: