Litania do Krzyża Świętego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

O święty Krzyżu, broń nas.
O błogosławiony Krzyżu, broń nas.
O cudowny Krzyżu, broń nas.
O Krzyżu, Drzewo żywota, broń nas.
Drzewo uznania dobrego, broń nas.
Ozdobo całego chrześcijaństwa, broń nas.
Narzędzie naszego Odkupienia, broń nas.
Źródło wszelkiego błogosławieństwa, broń nas.
Pociecho wszystkich strapionych, broń nas.
Postrachu złych duchów broń nas, broń nas.
Katedro cierpliwości, broń nas.
Obrono chrześcijan, broń nas.
Kluczu do Królestwa Niebieskiego, broń nas.
Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach, broń nas.
Nadziejo grzeszników, broń nas.
Światło sprawiedliwych, broń nas.
Odpoczynku doskonałych, broń nas.
Pociecho cierpiącego Kościoła, broń nas.
Chwało zwycięskiego Kościoła, broń nas.
Przewidziany przez Patriarchów i Proroków znaku naszego zbawienia, broń nas.
Radości Apostołów, broń nas.
Korono Męczenników, broń nas.
Wesele Wyznawców, broń nas.
Tarczo Dziewic, broń nas.
Zadatku wiecznej szczęśliwości, broń nas.
Krzyżu święty, któryś był skropiony krwią Jezusa Pana, broń nas.
Krzyżu święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował, broń nas.
Krzyżu święty, któryś godny był nosić Zbawiciela świata, broń nas.
Krzyżu święty, na którym śmierć pokonaną została, broń nas.

Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, który cierpiałeś hańbę krzyża, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, który byłeś posłuszny Ojcu Niebieskiemu aż do śmierci krzyżowej, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, któryś Ciałem twoim na Krzyżu za grzechy nasze zapłacił, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, który wyrok śmierci na nas wydany przybiłeś do Krzyża, zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana, zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności Synów Bożych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś przez własną Krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne zbawienie uzyskał, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu.
Od grzechu wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego, wybaw nas Jezu.
Od wiecznego potępienia, wybaw nas Jezu.
Od bojaźni śmierci, wybaw nas Jezu.
Przez Krzyż Twój święty, wybaw na Jezu.
Przez pięć ran Twoich, wybaw nas Jezu.
Przez Krew Twoją, wybaw nas Jezu.
Przez śmierć Twoją, wybaw nas Jezu.
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyśmy zawsze byli prawdziwymi miłośnikami Twego Krzyża, Ciebie prosimy.
Abyśmy w niczym chwały nie szukali, tylko w Krzyżu twoim świętym, Ciebie prosimy.
Abyś nas mocą Twego Krzyża świętego od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył, Ciebie prosimy.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Któryś za nas cierpiał rany.
W: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Syn twój, posłuszny Twojej woil, poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę Odkupienia, mogli otrzymać jego owoce w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Modlitwy: