Litania

brzemię nieśmiertelne

owoc łona

niepokój serc

osierdzie świętości

katedra nieprawość lecząca

milczeniem
objawia swą
wielkość

dla sług swych
czyni ofiarę
i poświęcenie

pokarm narodów

ostoja przed śmiercią

przed zagrożeniem

przed starością

duch dusz

w i a t r z n a d r z e k i

2 II 2004