Litania Eucharystyczna

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Boże utajony w Najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami.
Przedwieczne Słowo Ojca, które Ciałem się stało i zamieszkało między nami, zmiłuj się nad nami.
Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, jako Bóg i człowiek, zmiłuj się nad nami.
Nieustająca Ofiaro Nowego Przymierza, zmiłuj się nad nami.
Chlebie Żywy z nieba zstępujący, zmiłuj się nad nami.
Chlebie wszechobecnością Słowa w Ciało przemieniony, zmiłuj się nad nami.
Pokarmie wybranych, zmiłuj się nad nami.
Uczto anielska, zmiłuj się nad nami.
Pamiątko męki Jezusa Chrystusa, zmiłuj się nad nami.
Dowodzie Boskiej ku nam miłości, zmiłuj się nad nami.
Tajemnico wiary, zmiłuj się nad nami.
Cudzie niepojęty, zmiłuj się nad nami.
Przymierze miłości i pokoju, zmiłuj się nad nami.
Źródło łask wszelkich, zmiłuj się nad nami.
Zadatku chwalebnego zmartwychwstania, zmiłuj się nad nami.
Umocnienie na drogę wieczności, zmiłuj się nad nami.
Ucieczko grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Wspomożenie słabych i upadłych, zmiłuj się nad nami.
Lekarzu chorych, zmiłuj się nad nami.
Pociecho smutnych, zmiłuj się nad nami.
Boski Więźniu na naszych ołtarzach, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiej pychy, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkich niebezpieczeństw duszy, zachowaj nas, Panie.
Od braku miłości ku drugiemu człowiekowi, zachowaj nas, Panie.
Od grzechu każdego, zachowaj nas, Panie.

Przez Najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas, Panie.
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją, wybaw nas, Panie.
Przez pragnienie pożywania Ostatniej Wieczerzy z uczniami swoimi, wybaw nas, Panie.
Przez nieskończoną miłość, którą nam okazałeś ustanawiając Najświętszy Sakrament Ołtarza, wybaw nas, Panie.
Przez Najdroższą Krew Twoją, jaką nam w Sakramencie Ołtarza zostawiłeś, wybaw nas, Panie.
Przez najgłębszą pokorę, okazaną na Ostatniej Wieczerzy przy umywaniu nóg Apostołom, wybaw nas, Panie.
Przez pięć ran Najświętszego Ciała Twojego, wybaw nas, Panie.

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś głęboką cześć i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś przez ten Chleb Anielski wszelkie zło w nas wyniszczyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas w łasce Twojej świętej zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas przez tę Tajemnicę Miłości coraz doskonalej między sobą zjednoczyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas tym Pokarmem Niebieskim w godzinę śmierci zasilić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Synu Boży, Źródło łaskawości i miłosierdzia, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Jezu, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.
W: Umacniaj nas Ciałem i Krwią Swoją.

Módlmy się.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Modlitwy: