Proroctwo o końcu świata

Informacja o książce:
Jan Paweł II, List do Zofii i Marka Skwarnickich, 25 lutego 1994 r.
Teraz chyba lepiej rozumie się Medjugorie. To jakieś „naleganie” Matki rozumie się dziś lepiej, mając przed oczyma wielkość zagrożenia. Równocześnie odpowiedź szczególnej modlitwy – i to ludzi z całego świata – napawa nadzieją, że i tutaj dobro zwycięży.

Jan Paweł II, List do Zofii i Marka Skwarnickich, 8 grudnia 1992 r.
Ja też codziennie pielgrzymuję tam w modlitwie: łączę się w modlitwie z wszystkimi, którzy tam się modlą, albo stamtąd czerpią wezwanie do modlitwy. Dziś to wezwanie zrozumieliśmy lepiej.

Ze wstępu:
„Musicie wiedzieć, że szatan istnieje. Kiedyś stawił się przed tronem Boga i prosił o pozwolenie na kuszenie Kościoła przez pewien okres czasu, z zamiarem zniszczenia go.
Bóg pozwolił szatanowi na wystawianie Kościoła na próbę przez jeden wiek, ale dodał:
„Nie zniszczysz go!’. Ten wiek, w którym żyjecie, jest w mocy szatana, lecz kiedy urzeczywistnią się tajemnice, jakie wam powierzyłam, jego moc zostanie zniweczona...”

To przesłanie Królowej Pokoju jest najlepszym wprowadzeniem do tematu tajemnic z Medjugorie. Matka Boża objawia się, aby przez pośrednictwo widzących jeszcze raz ostrzec ludzkość przed poważnym niebezpieczeństwem, które zagrozi światu, jeżeli jej wezwanie do nawrócenia i pokuty nadal pozostanie niewysłuchane. Objawienia Matki Bożej w Medjugorie są kontynuacją wielkiego przesłania Maryi, rozpoczętego objawieniami przy Rue du Bac w Paryżu i kontynuowanego w La Salette i Fatimie, którego celem jest zdemaskowanie diabelskiego planu, mającego na celu zniszczenie ludzkości.

Tajemnice z Medjugorie zostaną ogłoszone światu na trzy dni przed ich wypełnieniem się, dając ludzkości możliwość przyjęcia wezwania do nawrócenia i ratunku. Gdyby tajemnice były oszustwem, mielibyśmy do czynienia ze zdemaskowaniem wielkiego kłamstwa, przynoszącego szkodę wiernym. Ale jeżeli tajemnice są prawdziwe, wtedy życie wszystkich – wierzących i niewierzących – zostanie przez nie przeniknięte i przeobrażone. Albowiem czasy ostateczne – które najpierw będą prowadziły do prób i prześladowań, a potem do nowego świata pokoju – już się zaczęły dla całej ludzkości.


Ojciec Livio Fanzaga, dyrektor włoskie Radia Maria. Od 1985 r. spotyka się i przyjaźni z widzącymi z Medjugorie. Przeprowadził z nimi wiele wywiadów i osobistych rozmów. Dlatego jego spojrzenie na Medjugorie, objawienia i tajemnice ma szczególną wartość świadectwa oddania i zawierzenia Maryi.

Wprowadzenie
     „Musicie wiedzieć, że Szatan istnieje. Kiedyś stawił się przed tronem Boga i prosił o pozwolenie na kuszenie Kościoła przez pewien okres czasu, z zamiarem zniszczenia go. Bóg pozwolił Szatanowi na wystawianie Kościoła na próbę przez jeden wiek, ale dodał: ‘Nie zniszczysz go!’. Ten wiek, w którym żyjecie, jest we władzy Szatana, lecz kiedy urzeczywistnią się tajemnice, jakie wam powierzyłam, jego moc zostanie zniweczona. Już teraz zaczyna tracić swoją władzę i dlatego stał się bardziej agresywny: niszczy małżeństwa, wznieca waśnie, także między osobami konsekrowanymi, doprowadza do opętania, prowokuje morderstwa (…)”. Te słowa Królowej Pokoju, skierowane 14 kwietnia 1982 roku do widzących w Medjugorie, mogą być najlepszym wprowadzeniem do tajemnic, o których traktuje ta książka, do zrozumienia całej głębi i bogactwa ich znaczenia.
     Gdy mówi się o „tajemnicach z Medjugorie”, to można ulec pokusie traktowania ich jako pewnego rodzaju marginalnego dodatku do całości objawień Matki Bożej, które od 1981 roku mają miejsce w małej wiosce położonej na terenie byłej Jugosławii. Byłoby to poważnym błędem, ponieważ to właśnie one są sercem orędzia pokoju, które z Medjugorie rozprzestrzeniło się już na cały świat.
     To, że wypełnienie się owych tajemnic jest związane z załamaniem się władzy Szatana, daje do zrozumienia, iż całe zagadnienie powinno być umiejscowione w szerszej perspektywie eschatologicznej bitwy, czyli walki między synami Światła i synami Ciemności, która coraz mocniej charakteryzuje nasze czasy. Aby to ukazać, wraz z ojcem Livio staraliśmy się przede wszystkim wpisać „tajemnice” w kontekst proroctw biblijnych, pokazując, że całe Pismo Święte, od Księgi Rodzaju po Apokalipsę, wypełnione jest wielkimi proroctwami, które zapowiadają następowanie po sobie różnych etapów historii zbawienia, od stworzenia po dokonane przez Chrystusa odkupienie, i dalej, aż do eschatologicznej bitwy, w której Diabeł zostanie pokonany na zawsze i spełni się ostateczne wyzwolenie ludzkości z niewoli śmierci i grzechu (rozdz. 1 i 2).
     Temat proroctwa wiąże się z centralną postacią historii zbawienia, czyli z Jezusem, o którym mówią i przez którego zostają wypełnione prorocze wizje o charakterze mesjańskim i eschatologicznym (rozdz. 3 i 4).
     Eschatologiczna perspektywa przypisuje szczególne znaczenie „czasom ostatecznym”, w których Szatan rzuci się na ludzkość z tak wielką agresją, gwałtem i siłą, jakie nie miały precedensów. Jednak owe czasy zostały przepowiedziane przez Maryję, która jako Prorokini w pełnym tego słowa znaczeniu ujawniła je ludziom przez orędzia i tajemnice przekazane w objawieniach z Rue du Bac, La Salette, Fatimy i Garabandal (rozdz. 5–8) demaskując diabelskie plany, mające na celu zniszczenie ludzkości.
     Po zbadaniu tego głównego przesłania, które łączy ze sobą nowożytne objawienia maryjne XIX i XX wieku, dochodzimy do Medjugorie, gdzie Królowa Pokoju jasno ukazuje, że przyszła dokończyć to, co rozpoczęła w Fatimie (rozdz. 9). Dlatego właśnie przedstawiamy historyczno-teologiczne wprowadzenie do objawień w Medjugorie, prezentujące grupę widzących i opisujące specyficzną rolę, jaką odgrywają oni w planach Matki Bożej, która przez nich przekazuje orędzie o najwyższej wadze i znaczeniu: Najświętsza Maryja Panna przyszła ocalić ludzkość od samozagłady i śmierci wiecznej. Objawienia w Medjugorie mają być ostatnimi objawieniami dla ludzkości (rozdz. 9–11).
     I tak przybliżamy się do sedna sprawy, przedstawiając tajemnice objawień zgodnie z tym, co widzący mogli ujawnić oraz ukazując je w świetle orędzi przekazanych przez Królową Pokoju podczas trzydziestu lat objawień. Tak więc tajemnice jawią się jako zapowiedź przyszłych wydarzeń, nieuchronnie mających się spełnić, których następstwa, dotyczące zbawienia każdego człowieka i całego świata, zależą jednak od wolnej odpowiedzi jednostki.
     Nie chodzi o przesłania mające na celu sianie paniki wśród ludzi, przedstawiające katastroficzne wizje bezpośredniej przyszłości. Matka Boża przyszła do Medjugorie, aby ostrzec ludzkość jeszcze ten jeden, ostatni raz przed poważnym niebezpieczeństwem, które zagrozi światu, jeżeli jej wezwania do nawrócenia i pokuty, kierowane do ludzi od czasu objawień przy Rue du Bac aż po nasze dni, nadal będą pozostawały niewysłuchane. To ostatnie wezwanie niesie w sobie przejaw wielkiego miłosierdzia, które ukazuje się jeszcze wyraźniej, gdy analizuje się sposób, w jaki tajemnice zostaną ujawnione (rozdz. 13). Mają one zostać ogłoszone światu na trzy dni przed ich wypełnieniem się – jest to coś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca w którymkolwiek z objawień maryjnych – dając światu możliwość przyjęcia wezwania do nawrócenia się i ratunku. W tej właśnie perspektywie przedstawionych jest dziesięć tajemnic: dwa upomnienia, wspaniały znak, który zostanie dany na wzgórzu objawień w Medjugorie, a w końcu siedem tajemnic związanych z karą Bożą (rozdz. 15).
     Analizowanie tajemnic – na ile obecnie możliwe jest poznanie ich charakterystycznych właściwości – ograniczone jest do perspektywy czasu, w którym obecnie się znajdujemy, czasu oczekiwania, który jest także czasem spełnienia, w którym każdy został wezwany do postępowania drogą nawrócenia, modlitwy i postu (rozdz. 16), do kształtowania w sobie umiejętności głębokiego duchowego rozeznania, potrzebnego do zrozumienia znaków czasu i podtrzymywania pogodnej nadziei na nowy świat pokoju (rozdz. 17), który Matka Boża właśnie w Medjugorie obiecała ludzkości: „Drogie dzieci, (…) wzywam was do budowania ze mną przez modlitwę nowego świata pokoju. Ja nie mogę tego uczynić bez was i dlatego z macierzyńską miłością wzywam do tego wszystkich, a reszty dokona Bóg. Dlatego otwórzcie się na plany Boga i na Jego projekty, aby móc współpracować z Nim dla pokoju i dobra. Nie zapominajcie, że wasze życie nie należy do was, lecz jest darem, którym macie radować innych, prowadząc ich do życia wiecznego (…)” (orędzie z 25 grudnia 1992 roku).
     Ukazane w ten sposób tajemnice z Medjugorie odkrywają swój najgłębszy sens i wagę zarówno dla wiernych, którzy traktują je jako wezwanie, aby wytrwać w codziennej walce duchowej z głęboką ufnością wobec Jezusa i Maryi, jak również dla tych, którzy nie wierzą. Sposób, w jaki mają zostać ujawnione same tajemnice – z trzema dniami wyprzedzenia – sprawia, że w swoim czasie każdy będzie mógł zweryfikować ich wiarygodność. Każdy zatem może pozwolić sobie na stawianie pytań. Gdyby tajemnice były kłamstwem, mielibyśmy do czynienia ze zdemaskowaniem wielkiego oszustwa, przynoszącego szkodę wiernym. Ale jeżeli tajemnice są prawdziwe, wtedy życie wszystkich – wierzących i niewierzących – zostanie przez nie przeniknięte i przeobrażone. Albowiem czasy ostateczne, które najpierw pełne będą prób i prześladowań, aby w końcu doprowadzić nas do nowego świata pokoju, już się zaczęły, i to dla całej ludzkości. Można to wywnioskować z tekstów orędzi Matki Bożej, które przytaczamy w Dodatku na końcu książki.
     Niech Królowa Pokoju zechce wstawiać się u Boga, aby doprowadził nas do przyjęcia ostatniego wezwania do nawrócenia, skierowanego do nas za pośrednictwem Maryi, abyśmy dostąpili zbawienia i osiągnęli w Nim wieczne szczęście.

Czytelnia: