Psalm 135 - Wezwanie do oddania chwały Bogu

Wysławiajcie Imię Jahwe,
sławcie je, słudzy Jahwe,
wy, którzy pełnicie służbę w Domu Jahwe,
w dziedzińcach Boga naszego.
Chwalcie Jahwe, bo Jahwe jest dobry,
opiewajcie Jego Imię, bo jest miłości godne.
Wybrał sobie bowiem Jahwe Jakuba,
Izraela na swoją własność.
Dobrze wiem, że wielki jest Jahwe,
że Pan nasz przewyższa wszystkich bogów.
Cokolwiek chce Jahwe, to czyni
w niebiosach i na ziemi,
w morzu i we wszystkich głębinach.
Z krańców ziemi każe się wznosić chmurom,
wywołuje deszcze przez błyskawice,
ze swoich komór wicher wyprowadza.
On poraził pierworodnych w Egipcie
od człowieka aż do bydlęcia.
Pośród ciebie, Egipcie, czynił znaki i cuda
przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.
On poraził wiele narodów,
wytracił królów potężnych:
Sichona, króla Amorytów,
i Oga, króla Baszanu,
i wszystkie królestwa ziemi Kanaan.
I dał ich ziemię w dziedzictwo,
w dziedzictwo Izraelowi, ludowi swemu.
Twoje Imię, o Jahwe, trwa na wieki,
z pokolenia w pokolenie, Jahwe, pamięć Twoja.
Bo Jahwe sprawiedliwość oddaje ludowi swemu
i lituje się nad swymi sługami.
Złotem i srebrem są bożki pogan,
są dziełem ręki człowieka.
Mają usta, a nie mówią,
mają oczy, ale nie widzą,
mają uszy, ale nie słyszą,
nie ma nawet szeptu w ich ustach.
Do nich podobni będą ci, którzy je wykonali,
wszyscy, którzy pokładają w nich ufność.
Domu Izraela, błogosław Jahwe,
domu Aarona, błogosław Jahwe,
domu Lewiego, błogosław Jahwe,
bojący się Jahwe, Jahwe błogosławcie.
Z Syjonu niech będzie błogosławiony Jahwe,
On, który zamieszkuje w Jeruzalem.

Modlitwy: