Psalm 72 - Modlitwa za Króla

Boże, przekaż wyroki swe królowi,
sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu.
Niech rządzi ludem Twoim sprawiedliwie
i ubogimi Twymi według prawa.
Niech góry niosą pokój ludowi,
a pogórki sprawiedliwość.
Niech broni ubogich w narodzie,
niech niesie pomoc synom biedaków,
a ciemięzcę pognębi.
Niech żyje, póki trwa słońce
i księżyc świeci,
po wszystkie pokolenia.
Niech będzie jak deszcz, co pada na trawę,
jak ulewa zraszająca ziemię.
Niech za dni jego kwitnie sprawiedliwość
i pełnia pokoju, dopóki księżyc nie zagaśnie.
Niech panuje od morza do morza
i od Rzeki aż po krańce ziemi.
Niech przeciwnicy jego przed nim upadają,
a wrogowie jego proch liżą.
Królowie Tarszisz i wysp
niechaj przynoszą dary,
niech królowie Szeby i Seby
składają daniny.
Niechaj mu złożą pokłon wszyscy królowie,
niech będą mu poddane wszystkie narody.
On wyzwoli bowiem ubogiego wołającego [o pomoc]
i biednego, którego nikt nie wspomaga.
Ulituje się nad słabym i nędznym
i ocali życie ubogim.
Oswobodzi ich spod ucisku i gwałtu,
bo cenna jest ich krew w jego oczach.
Niech żyje więc i niech mu składają w darze złoto Szeby,
niech się za niego modlą nieustannie
i niech mu błogosławią każdego dnia.
Niech będzie w kraju obfitość zboża,
niech kłosy jego zaszumią [nawet] na szczytach gór
jak [lasy] Libanu,
a mieszkańcy miast niech się rozplenią
jak trawa polna.
Niech imię jego trwa na wieki,
niech wzrasta, póki słońce świecić będzie.
Niech w nim błogosławione będą
wszystkie pokolenia ziemi
i niech go sławią wszystkie narody.
Błogosławiony Jahwe, Bóg Izraela,
który sam jeden czyni cuda!
Błogosławione chwalebne Imię Jego na wieki,
niech chwałą Jego napełni się cała ziemia!
Amen. Amen.

Modlitwy: