Psalm 85 - Niepokój i nadzieja narodu

Okazałeś, Jahwe, łaskę ziemi Twojej,
przywróciłeś z niewoli Jakuba.
Zgładziłeś winę Twego ludu,
zakryłeś wszystkie ich grzechy. 

Uśmierzyłeś wszystek gniew swój
i powściągnąłeś żar Twej zapalczywości.
Odnów nas Boże, nasz Wybawicielu,
przełam swoje zagniewanie na nas!
Czyż na wieki będziesz żywił do nas urazę,
czy gniew Twój trwać będzie z pokolenia w pokolenie?
Czy nie zechcesz nas znowu przywrócić do życia,
aby lud Twój radował się w Tobie?
Okaż nam, Jahwe, miłosierdzie Twoje
i udziel nam Twej zbawczej pomocy!
Będę słuchał, co mówi Bóg, Jahwe:
Zaprawdę, On zapowiada pokój
swojemu ludowi i swoim wiernym,
jeśli nie powrócą do swego szaleństwa.
Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Go czczą,
toteż chwała zamieszka [znowu] w naszym kraju.
Dobroć i wierność spotkają się ze sobą,
sprawiedliwość i pokój powitają się pocałunkiem.
Wierność wykwitnie z ziemi,
a sprawiedliwość spoglądać będzie z nieba.
Jahwe użyczy też wszelkich dóbr,
a ziemia nasza wyda plon.
Sprawiedliwość kroczyć będzie przed Nim,
a zbawienie postępować śladami Jego kroków.

Modlitwy: