Zrozumieć Boże miłosierdzie - część 2

Kontynuujemy nasze rozważania nad tajemnicą Bożego miłosierdzia, podjęte z okazji Roku Jubileuszowego. Prowadzi je tyniecki mnich, ojciec Włodzimierz Zatorski. Jego refleksja jest oparta przede wszystkim na Piśmie Świętym: przyglądając się historii zbawienia, dziejom starań Boga o wyjście człowiekowi naprzeciw, stykamy się w istocie z wielkim misterium Jego miłosierdzia.

Szczególnym punktem medytacji nad tą tajemnicą jest przyjrzenie się jej w ramach lektury ksiąg Starego Testamentu. Jak zwraca uwagę ojciec Włodzimierz, Biblia ukazuje z początku to, jak objawia się miłosierdzie Boga wobec całego Narodu Wybranego. To Izrael jest podmiotem w spotkaniu z miłosiernym Bogiem – ten Izrael, który trwa w przymierzu Prawa. Dla ojca Zatorskiego ograniczenia nałożone przez Prawo uwydatniły dotkliwą potrzebę miłosierdzia, głęboko tkwiącą w ludzkości. Jedynie przez Prawo zdobyłem znajomość grzechu – pisze św. Paweł w Liście do Rzymian (por. 7,7) – Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu […]. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci (7,14.24a)?...

Przechodząc do fragmentów Nowego Testamentu, tyniecki mnich ukazuje różne wymiary działania miłosiernego Boga. Nieodłącznym elementem naszego życia jest opisana przez św. Pawła słabość, skłonność do grzechu, „tajemnica nieprawości”, jak mówi ojciec Włodzimierz; „ale ta tajemnica nieprawości jest dla nas również miejscem konfrontacji z naszą słabością, a przez to jest miejscem, w którym możemy potwierdzić nasz wybór Boga, naszą miłość do Boga”.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: