Będąc bogaty, dla nas stał się ubogim (2 Kor 8,9)

Dziękujemy Ci, o nasz Ojcze, za Słowo, które stało się ciałem i - tej nocy w Betlejem - zamieszkało między nami.

Dziękujemy Ci za Słowo, które przekazuje nam po wszystkie czasy świętą rzeczywistość Twojego Bóstwa.

Dziękujemy Ci za Słowo, w którym przed początkiem czasu postanowiłeś stworzyć świat, aby ten dawał o Tobie świadectwo.

Dziękujemy Ci, ponieważ w swoim Słowie ukochałeś człowieka, jeszcze „przed założeniem świata”.

Dziękujemy Ci, ponieważ w Nim, swoim ukochanym Synu, postanowiłeś odnowić wszelkie stworzenie; postanowiłeś zbawić człowieka.

Dziękujemy Ci odwieczny Ojcze, za tę noc narodzin Boga w Betlejem, w której Słowo stało się ciałem i moc Odkupienia zamieszkała między nami.

Dziękujemy Ci za dziedzictwo Twojej łaski, której nie usunąłeś z serca człowieka, lecz odnowiłeś dzięki ziemskim narodzinom Twego Syna, abyśmy za sprawą Jego Krzyża i Zmartwychwstania modli nabywać na nowo, w każdym pokoleniu, utraconą przez grzech godność dzieci Bożych, godność przybranych braci Twego odwiecznego Syna.

Dziękujemy Ci, o święty Ojcze, za święte imię Twoje, któremu pozwoliłeś ponownie rozkwitnąć w sercach naszych poprzez Odkupienie świata.

Dziękujemy Ci, odwieczny Ojcze, za macierzyństwo Maryi Dziewicy, która pod opieką cieśli z Nazaretu wydała na świat Twego Syna, w całkowitym ubóstwie.

Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, za Dziecię złożone w żłobie: w Nim ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi (Tt 3, 4).

Dziękujemy Ci, odwieczny Ojcze, za tę miłość, która wkracza w dzieje każdego człowieka jako słabe Dziecię.

Dziękujemy Ci, ponieważ będąc bogaty, dla nas stałeś się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić (2 Kor 8, 9).

Dziękujemy Ci za wspaniały plan Odkupienia człowieka i świata, który objawił się po raz pierwszy w noc narodzin w Betlejem.

     Ojcze nasz!
     Spójrz oczyma nowo narodzonego Dzieciątka na ludzi, którzy umierają z głodu, podczas gdy ogromne sumy są przeznaczane na broń. Spójrz na niewypowiedziany smutek rodziców, którzy muszą patrzeć na agonię swoich dzieci, błagających o chleb, którego im brakuje, a który można im dostarczyć za drobny ułamek ogromnych kwot przeznaczanych na wyszukane narzędzia zniszczenia, które sprawiają, że chmury gromadzące się na horyzoncie ludzkości stają się coraz ciemniejsze.
     Wysłuchaj, Ojcze, wołania o pokój, które wznosi się od narodów umęczonych wojną, i przemów do serc tych, którzy mogą przyczynić się, dzięki negocjacjom i dialogowi, do znalezienia sprawiedliwego i honorowego rozwiązania trwających konfliktów.
     Spójrz na pełną niepokoju i udręki drogę tak wielu ludzi, którzy usilnie starają się znaleźć środki do przeżycia, aby się podnieść i iść dalej.
     Spójrz na ból i cierpienie rozdzierające dusze tych, którzy są zmuszeni żyć z dala od swoich rodzin lub którzy żyją w rodzinach rozbitych przez egoizm i niewierność; tych, którzy pozostają bez pracy, bez domu, bez ojczyzny, bez miłości, bez nadziei.
     Spójrz na narody, które są pozbawione radości i bezpieczeństwa, ponieważ widzą, jak gwałcone są ich podstawowe prawa; spójrz na nasz dzisiejszy świat, z jego nadziejami i rozczarowaniami, z jego odwagą i tchórzostwem, z jego wzniosłymi ideałami i poniżającymi kompromisami.
     Pchnij osoby i narody do zburzenia muru egoizmu, agresji i nienawiści, aby mogły się otworzyć na braterski szacunek względem każdego człowieka, bliskiego i dalekiego, ponieważ jest człowiekiem, ponieważ jest bratem w Chrystusie.
     Skłoń każdego z nas do niesienia koniecznej pomocy tym, którzy są w potrzebie, do oddawania się dla dobra wszystkich, ku odnowie naszych serc w łasce Chrystusa Odkupiciela.
     Towarzysz swojemu Kościołowi w jego poświęcaniu się na rzecz biednych, z marginesu, cierpiących.
     Zachowaj i wzmocnij we wszystkich sercach pragnienie wiary w Ciebie i okazywania dobroci względem naszych bliźnich; pragnienie szukania Twojej obecności i miłości, zaufania do Twojej zbawczej mocy, ufności w Twoje przebaczenie i zdania się na Twoją opatrzność.
     Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zrodzony tej nocy w Betlejem z Maryi Dziewicy! Jezu Chryste, nasz bracie i nasz Zbawicielu! Ogarnij swym pierwszym wejrzeniem problemy, które nękają dzisiejszy świat! Przyjmij do swej wspólnoty, poprzez swoje ziemskie narodzenie, wszystkie ludy i narody ziemi.
Przyjmij nas wszystkich, mężczyzn i kobiety, twoich braci i siostry, którzy potrzebują Twojej miłości i Twojego miłosierdzia.
25 grudnia 1983
Jan Paweł II
Jan Paweł II: