Psalm 24 - Jahwe wkracza uroczyście do Przybytku

Do Jahwe należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
krąg ziemski i jego mieszkańcy.
Bo On osadził go nad tonią morską
i utwierdził nad wodami.
Któż wstąpi na górę Jahwe
i kto stanie na Jego świętym miejscu?
Ten, kto ma ręce nieskalane i czyste serce,
kto duszy swej nie przywiązuje do fałszu
i nie przysięga kłamliwie.
Ten dostąpi błogosławieństwa Jahwe
i sprawiedliwej nagrody od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, co Go szukają
i pragną ujrzeć oblicze Twoje, Boże Jakuba.

Podnieście, bramy, swoje szczyty,
podwyższcie się, odwieczne podwoje,
aby wkroczył Król chwały!
Któż jest tym Królem chwały?
Jahwe potężny, zwycięski,
Jahwe zwycięski w boju!
Podnieście, bramy, swoje szczyty,
podwyższcie się, odwieczne podwoje,
aby wkroczył Król chwały!
A któż to ów Król chwały?
Jahwe Zastępów, On jest Królem chwały!

Modlitwy: