Modlitwa za rodziny

Dziękujemy Ci, Panie Jezu,
ponieważ Ewangelia Ojcowskiej miłości,
którą przyniosłeś, aby zbawić świat,
jest głoszona w całym świecie
jako dar Ducha Świętego,
który napełnia nas szczęściem.

Dziękujemy za dar Twego życia,
które za nas wydałeś, miłując nas aż do końca;
Twoje życie czyni as dziećmi Bożymi,
braćmi i siostrami dla siebie nawzajem.
Umocnij, o Panie, naszą wiarę i naszą miłość ku Tobie,
obecnemu w tabernakulach
całego świata.

Uczyń nas wiernymi świadkami
Twego Zmartwychwstania
dla młodego pokolenia wielkiej wspólnoty ziemskiej,
tak aby znając Ciebie, poszli za Tobą
i znaleźli w Tobie pokój i radość.
Tylko wtedy będą wiedzieli,
że są braćmi i siostrami wszystkich dzieci Bożych,
rozsianych po całym świecie.

O Ty, który stając się człowiekiem,
zdecydowałeś się należeć do ludzkiej rodziny,
ucz rodziny tych cnót,
które napełniały światłem
dom Rodziny z Nazaretu.

Niech rodziny będą zjednoczone,
jak Ty i Ojciec jedno jesteście,
i niech będą one żywymi świadkami
miłości, sprawiedliwości i solidarności;
uczyń je szkołą szacunku, przebaczenia
i wzajemnej pomocy,
tak aby świat mógł uwierzyć;
pomóż im być źródłem powołań
do kapłaństwa i życia konsekrowanego,
oraz wszystkich innych form
mocnego chrześcijańskiego zaangażowania.

Otocz opieką Twój Kościół oraz następcę
Piotra, któremu Ty, Dobry Pasterzu,
powierzyłeś zadanie pasienia Twej trzody.
Spraw, aby Kościół zakwitł na całym świecie
i przyniósł obfite owoce świętości.

Naucz nas kochać Twą Matkę, Maryję,
tak jak Ty Ją kochałeś.
Daj nam moc głoszenia Twego słowa
ze śmiałością w dziele nowej ewangelizacji,
aby świat mógł poznać nową nadzieję.

Jan Paweł II

Jan Paweł II: