Psalm 100 - Hymn podczas procesji do świątyni

Wznoście okrzyki na cześć Jahwe, wszystkie ziemie!
Radośnie służcie Jahwe,
przychodźcie przed oblicze Jego z okrzykami wesela!
Wiedzcie, że Jahwe jest Bogiem!
On nas stworzył i do Niego należymy,
jesteśmy jego ludem i owcami Jego pastwiska.
Wstępujcie w bramy Jego z pieśnią dziękczynną,
z hymnami pochwalnymi na Jego dziedzińce!
Wysławiajcie Go i błogosławcie Jego Imieniu!
Bo Jahwe dobry jest, łaskawość Jego trwa na wieki,
a wierność Jego z pokolenia w pokolenie.

Modlitwy: