Psalm 13 - Modlitwa w wielkim utrapieniu

Jak długo jeszcze, Jahwe, wcale na mnie nie wspomnisz?
Dokąd zakrywać będziesz przede mną swe oblicze?
Jakże długo mam znosić utrapienia mej duszy
i codzienną udrękę serca?
Jak długo wróg mój będzie się wynosił nade mnie?
Wejrzyj i odpowiedz mi, Jahwe, Boże mój!
Użycz światła mym oczom, by mnie nie zmorzył sen śmierci,
by nieprzyjaciel mój nie mógł powiedzieć: „Przemogłem go”,
by moi przeciwnicy nie radowali się, żem się zachwiał.
Ja wszakże ufam Twojej łaskawości,
niech serce moje raduje się z Twej pomocy.
Będę śpiewał [na cześć] Jahwe, który mnie dobrem obdarzył.

Modlitwy: