Psalm 149 - Bóg zapewni triumf Izraelowi

Pieśń nową śpiewajcie Jahwe,
Jego chwałę na zgromadzeniu wiernych.
Niech Izrael raduje się ze swego Stwórcy,
synowie Syjonu z Króla swojego.
Niech sławią Imię Jego przez tańce,
niechaj Go chwalą dźwiękiem bębna i cytry.
Bo upodobał sobie Jahwe lud swój,
zaszczyca pokornych zwycięstwem.
Niech się weselą wierni z Jego chwały,
niech się radują w swoich dzielnicach.
Niech chwała Boża będzie na ich ustach,
a w ręku miecz obosieczny,
aby wziąć pomstę nad narodami,
aby wymierzyć karę ludom.
By łańcuchami skuć ich królów,
ich dostojników żelaznymi okowami,
by wykonać na nich wyrok zapisany.
Taka jest chwała wszystkich Jego wiernych!
Alleluja.

Modlitwy: