Psalm 95 - Wezwanie do uwielbienia Boga i do uległości względem Niego

Pójdźcie, śpiewajmy radośnie na cześć Jahwe,
wykrzykujmy na cześć Opoki, skąd zbawienie nasze!
Stańmy przed Jego obliczem z dziękczynieniem,
śpiewajmy radośnie pieśni na Jego cześć!
Bo wielkim Bogiem jest Jahwe
i Królem wielkim ponad wszystkich bogów.
W ręku Jego są głębokości ziemi,
a szczyty gór są Jego własnością.
Jego jest morze — to On je uczynił,
Jego jest ziemia, którą Jego ręce ukształtowały.
Pójdźcie, padnijmy na twarz i pokłońmy się,
klęknijmy przed Jahwe, Stworzycielem naszym!
Bo On jest Bogiem naszym,
a my jesteśmy ludem Jego pastwiska
i owcami w Jego ręku.
Obyście dzisiaj głosu Jego słuchali:
„Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba,
jak ongi pod Massa na pustyni,
gdzie mnie ojcowie wasi wystawiali na próbę
i doświadczali, chociaż widzieli dzieła moje.
Przez czterdzieści lat budziło we mnie odrazę to pokolenie.
Rzekłem więc: «To lud, którego serce błądzi,
i dróg moich nie poznali».
Przeto przysiągłem w swym gniewie:
«Nie wejdą do mojej [krainy] odpocznienia»”.

Modlitwy: