Litania do świętego Ludwika

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.
Święty Ludwiku, zrodzony z pobożnych rodziców, módl się za nami.
Święty Ludwiku, wychowany w bojaźni Bożej i miłości chrześcijańskiej, módl się za nami.
Święty Ludwiku, wzorze męża i ojca rodziny, módl się za nami.
Święty Ludwiku, łączący pobożność z nauką, módl się za nami.
Święty Ludwiku, pomnażający w swym życiu dary natury i łaski Bożej, módl się za nami.
Święty Ludwiku, prawdziwy wzorze cnót chrześcijańskich, módl się za nami.
Święty Ludwiku, swym życiem naśladujący Chrystusa, módl się za nami.
Święty Ludwiku, dla którego miłość była najwyższym prawem, módl się za nami.
Święty Ludwiku, wierny sługo Chrystusa Króla, módl się za nami.
Święty Ludwiku, wzorze chrześcijanina i władcy, módl się za nami.
Święty Ludwiku, opierający rządy krajem na Bożych przykazaniach, módl się za nami.
Święty Ludwiku, z miłością rządzący swymi poddanymi, módl się za nami.
Święty Ludwiku, stróżu najczujniejszy sprawiedliwych ustaw, módl się za nami.
Święty Ludwiku, zwalczający zło moralne w swym kraju, módl się za nami.
Święty Ludwiku, gardzący dostojeństwem i doczesnym bogactwem, módl się za nami.
Święty Ludwiku, unikający pychy i zaszczytów tego świata, módl się za nami.
Święty Ludwiku, hojny rozdawco swoich bogactw, módl się za nami.
Święty Ludwiku, prawdziwy obrońco chwały Bożej, módl się za nami.
Święty Ludwiku, przez posty i umartwienie ciała prawdziwy męczenniku, módl się za nami.
Święty Ludwiku, miłujący zbawienie dusz ludzkich bardziej niż własne życie, módl się za nami.
Święty Ludwiku, wzorze bogomyślności, módl się za nami.
Święty Ludwiku, szczodrobliwością najhojniejszy, módl się za nami.
Święty Ludwiku, w miłości Boga najżarliwszy, módl się za nami.
Święty Ludwiku, hojny fundatorze wspaniałych świątyń, módl się za nami.
Święty Ludwiku, z dobrocią i miłością przygarniający ubogich, módl się za nami.
Święty Ludwiku, założycielu domów opieki dla chorych i ubogich, módl się za nami.
Święty Ludwiku, nawiedzający szpitale i usługujący chorym, módl się za nami.
Święty Ludwiku, wielki jałmużniku i żywicielu ubogich, módl się za nami.
Święty Ludwiku, opiekunie wdów i sierot, módl się za nami.
Święty Ludwiku, żyjący w pełni duchem świętego Franciszka, módl się za nami.
Święty Ludwiku, założycielu klasztorów dla Braci Mniejszych i Sióstr Klarysek, módl się za nami.
Święty Ludwiku, Patronie tercjarzy franciszkańskich, módl się za nami.
Święty Ludwiku, pełen dobroci wobec nieprzyjaciół, módl się za nami.
Święty Ludwiku, walczący o Grób Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Święty Ludwiku, wyznający Imię Chrystusa nawet w niewoli pogańskiej, módl się za nami.
Święty Ludwiku, nawracający niewiernych do wiary chrześcijańskiej, módl się za nami.
Święty Ludwiku, jako pielgrzym wędrujący do Ziemi Świętej, módl się za nami.
Święty Ludwiku, cieszący się szacunkiem wśród innowierców, módl się za nami.
Święty Ludwiku, nazwany przez muzułmanów królem sprawiedliwym, módl się za nami.
Święty Ludwiku, chlubo Kościoła świętego, módl się za nami.
Święty Ludwiku, orędowniku i patronie królestwa francuskiego, módl się za nami.
Święty Ludwiku, który wszystkim do Ciebie się uciekającym upraszasz ratunek u Boga, módl się za nami.
Święty Ludwiku, za którego przyczyną wierni przy Twoim grobie doznawali cudownego uleczenia, módl się za nami.

We wszystkich naszych uciskach, przyczyną Twoją ratuj nas, święty Ludwiku.
My grzeszni, którzy się pod Twoją opiekę uciekamy, przyczyną Twoją ratuj nas, święty Ludwiku.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, święty Ludwiku.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlitwy: