Psalm 86 - Modlitwa w utrapieniu

Nakłoń, Jahwe, ucha swego, wysłuchaj mnie,
bo uciśniony jestem i biedny!
Strzeż mego życia, bo jestem Ci oddany,
ratuj sługę swego, który w Tobie pokłada nadzieję!
Tyś Bogiem moim, zlituj się nade mną, Panie,
do Ciebie wołam bowiem nieustannie!
Obdarz radością serce sługi Twego,
do Ciebie bowiem, Panie, wznoszę duszę moją!
Bo Ty, o Panie, dobrotliwy jesteś i skory do przebaczania,
i pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Jahwe, modlitwy mojej
i zważ na moje głośne błagania!
W dzień mego utrapienia wołam do Ciebie,
a Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów żadnego Tobie równego, Panie,
i nic nie dorówna dziełom Twoim.
Wszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą,
by upaść przed Tobą, Panie,
i oddać chwałę Twojemu Imieniu.
Bo wielki jesteś i czynisz cuda,
Ty sam jedynie jesteś Bogiem!
Wskaż mi, Jahwe, drogę Twoją,
bym chodził w Twojej prawdzie,
i kieruj me serce ku temu jedynie,
by czuło bojaźń przed Twoim Imieniem!
Chcę Cię wysławiać, Panie, Boże mój,
z całego serca mego
i wiecznie wielbić Imię Twoje.
Bo wielkie jest miłosierdzie Twoje nade mną:
wyrwałeś moją duszę z głębin Szeolu.
Boże, zuchwalcy powstali przeciwko mnie
i zgraja gwałtowników nastaje na moje życie,
na Ciebie wcale nie zważając.
Lecz Ty, o Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym,
nierychłym do gniewu i wielce dobrotliwym, i wiernym.
Wejrzyj na mnie i bądź mi łaskawy,
użycz swej siły słudze Twemu
i wybaw syna Twojej służebnicy.
Okaż mi znak Twej łaskawości,
by ci, którzy mnie nienawidzą,
ujrzeli ku swemu zawstydzeniu,
że Ty, o Jahwe, wspomagasz mnie i pocieszasz.

Modlitwy: