4. DZIEŃ

ZNÓW JEDEN DZIEŃ PRZEMINĄŁ,
zapada ciemna noc.
Bądź naszym światłem, Panie Jezu,
gdyż w Tobie ufność pokładając spokojnie zasypiać będziemy.
Mię pamiętaj naszych grzechów i czynów niegodnych, których dopuściliśmy się.
Najświętszą Krwią Twoją, Panie, zmyj nasze winy.
Naszemu domowi i nam wszystkim błogosław,
Chwała niech będzie Ojcu na niebieskim tronie,
i Synowi Jego Jednorodzonemu oraz Duchowi Świętemu,
który nas uświęca teraz i po wszystkie wieki. Amen.

PSALM 129
Z głębokości wołam do Ciebie Panie.
Panie wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach.
Panie, Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.

PANIE, BĄDŹ MI UCIECZKĄ!
W Twoje ręce składam me losy,
a w Twej dobroci moje zaufanie.
Pokazuj mi drogę we wszystkich moich sprawach.
Bądź mi w życiu ostoją,
radością u jego kresu,
a w śmierci przejściem
do pełni szczęścia.

WIELBI DUSZA MOJA PANA,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest Imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia,
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się
zmysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Godnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

DZIĘKUJMY PANU. ON NAS WYSŁUCHAŁ I UCZYNIŁ NAM WIELKIE RZECZY.